ร่วมโครงการส่งเสริมฟันดีมีสุข ไร้ทุกข์โรคา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมสักหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรงธรรม

0
560

เรียน นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรและผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
– เพื่อโปรดทราบ
– วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายนิตพิฐพนธ์ คูรัตนศิริ นายกอบต.ทรงธรรม นางไพลิน เกิดผล รองนายก อบต.ทรงธรรม นายวิชาญ คุทธะสาน ปลัดอบต.ทรงธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ชมรมผู้สูงอายุตำบลทรงธรรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฟันดีมีสุข ไร้ทุกข์โรคา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมสักหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรงธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ