โครงการกาชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ณ หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม หมู่ที่ 12 บ้านสหธรรมพัฒนา ตำบลทรงธรรม

0
610

เรียน นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรและผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
– เพื่อโปรดทราบ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2562
นายนิตพิฐพนธ์ คูรัตนศิริ นายกอบต.ทรงธรรม นายวิชาญ คุทธะสาน ปลัดอบต.ทรงธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร กำนันตำบลทรงธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 สมาชิกสภาอบต.ทรงธรรม เข้าโครงการกาชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ณ หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม หมู่ที่ 12 บ้านสหธรรมพัฒนา ตำบลทรงธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ