องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
38

เรียน ผู้บังคับบัญชา
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตตำบลทรงธรรมและในเขตอำเภอเมือง โดยรวบรวมถุงยังชีพที่จะแจกจ่ายภายในตำบลทรงธรรม ทั้ง 12 หมู่บ้าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 ชุด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. สส.ไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 มอบ
ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 30 ถุง และมะละกอฮอลแลนด์ จำนวน 10 ถุง
2. คุณอรุณี นิ่มวัฒน์ เจ้าของโรงงานขนมจีนหมู่ที่ 1 มอบเงินสมทบทุน 5,000 บาท
3. สารวัตรใหญ่ สภ.ทรงธรรม มอบเงินสมทบทุน 2,000 บาท
4. คุณพิชัย โซล่าเซล มอบเงินสมทบทุน 2,000 บาท
5. ร้านท่าขุนรามคอนกรีต มอบเงินสมทบทุน 5,000 บาท
6. คุณวรรธมน ด้วงหอม มอบเงินสมทบทุน 3,000 บาท
7. ร้านค้าเสี่ยโรจน์ หมู่ที่ 12 มอบ น้ำดื่ม 6 แพ็ค และมาม่า 2 กล่อง
8. ร้านรัชนีพาณิชย์ มอบ มาม่า 4 กล่อง
9. ร้านเฮียโจ้ มอบมาม่าและแปรงสีฟัน
10. ร้านรัตนา มอบ ข้าวสาร จำนวน 30 ถุง
11. ร้าน ก.แสนดี มอบข้าวสาร จำนวน 30 ถุง
12. ร้านเค พี การไฟฟ้า มอบข้าวสาร จำนวน 10 ถุง
13. ร้านสยามคอมแอร์ แอนด์เซอร์วิส มอบมาม่า และปลากระป๋อง
14. ร้านดินสอสี มอบเงินสมทบทุน 500 บาท
15. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทรงธรรม มอบเงินสมทบทุน 2,000 บาท
ทั้งนี้ ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ