การลดอะตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างของอบต.ทรงธรรม

0
59