รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทบทวน ภารกิจและข้อบัญญัติของอบต.ทรงธรรม ครั้งที่ 1/2561

0
27
รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทบทวน ภารกิจ