ศักยภาพภายในตำบล

          ตำบลทรงธรรมมีพื้นที่ประมาณ   50,136 ไร่ หรือประมาณ  80.22  ตารางกิโลเมตร ซึ่งแยกออกเป็น ดังนี้

– พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด                  34,868          ไร่ คิดเป็นร้อยละ   69%

– พื้นที่ทำไร่                                   27,065           ไร่ คิดเป็นร้อยละ   54%    ทั้งตำบล

– พื้นที่ทำนา                                     6,211          ไร่ คิดเป็นร้อยละ   12%    ทั้งตำบล

– พื้นที่ผลไม้ยืนต้น พืชผัก                      1,592          ไร่ คิดเป็นร้อยละ    3%   ทั้งตำบล

– พื้นที่ป่าไม้                                   1,835           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    4%

– พื้นที่แหล่งน้ำ                                 1,400           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    3%

– พื้นที่ที่อยู่อาศัย                               3,226           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    7%

– พื้นที่สาธารณประโยชน์                      1,134           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    2%

– พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           300          ไร่ คิดเป็นร้อยละ    6%

– พื้นที่ป่าสงวน                                7,673           ไร่ คิดเป็นร้อยละ   15%