เศรษฐกิจ

พื้นที่เศรษฐกิจตำบลทรงธรรม

          ตำบลทรงธรรมมีพื้นที่ประมาณ   50,136 ไร่ หรือประมาณ  80.22  ตารางกิโลเมตร ซึ่งแยกออกเป็น ดังนี้

– พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด                  34,868          ไร่ คิดเป็นร้อยละ   69%

– พื้นที่ทำไร่                                   27,065           ไร่ คิดเป็นร้อยละ   54%    ทั้งตำบล

– พื้นที่ทำนา                                     6,211          ไร่ คิดเป็นร้อยละ   12%    ทั้งตำบล

– พื้นที่ผลไม้ยืนต้น พืชผัก                      1,592          ไร่ คิดเป็นร้อยละ    3%   ทั้งตำบล

– พื้นที่ป่าไม้                                   1,835           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    4%

– พื้นที่แหล่งน้ำ                                 1,400           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    3%

– พื้นที่ที่อยู่อาศัย                               3,226           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    7%

– พื้นที่สาธารณประโยชน์                      1,134           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    2%

– พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           300          ไร่ คิดเป็นร้อยละ    6%

– พื้นที่ป่าสงวน                                7,673           ไร่ คิดเป็นร้อยละ   15%

          พื้นที่การเกษตร 

หมู่ที่

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

เปอร์เซ็นต์

จำนวนกิโลเมตร

พื้นที่เกษตร (ไร่)

เปอร์เซ็นต์

1

2,475

5

4

1,605

5

2

3,837

8

6

2,975

9

3

2,625

5

4

2,270

6

4

3,256

6

5

2,276

7

5

7,125

14

11

4,353

12

6

5,956

12

10

4,994

14

7

2,906

6

5

2,090

6

8

5,987

12

10

5,219

15

9

3,557

7

6

3,166

9

10

1,250

2

2

1,070

3

11

8,875

18

14

3,055

9

12

2,287

5

4

3,055

5

รวม

50,136

100

80.22

1,795

100