สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่  95 หมู่ 8 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระยะห่างจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประมาณ  15  กิโลเมตร ตำบลทรงธรรม มีเนื้อที่โดยประมาณ  50,136 ไร่  ( 80.22 ตารางกิโลเมตร )  และมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

–  ทิศเหนือ       จดกับ            ตำบลลานดอกไม้ตกและตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร

–  ทิศตะวันออก  จดกับ            ตำบลหนองปลิงและตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

–  ทิศใต้          จดกับ            ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

–  ทิศตะวันตก   จดกับ            ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

1.2 พื้นที่ตำบลทรงธรรม

          ตำบลทรงธรรมมีพื้นที่ประมาณ   50,136 ไร่ หรือประมาณ  80.22  ตารางกิโลเมตร ซึ่งแยกออกเป็น ดังนี้

– พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด                  34,868          ไร่ คิดเป็นร้อยละ   69%

– พื้นที่ทำไร่                                   27,065           ไร่ คิดเป็นร้อยละ   54%    ทั้งตำบล

– พื้นที่ทำนา                                     6,211          ไร่ คิดเป็นร้อยละ   12%    ทั้งตำบล

– พื้นที่ผลไม้ยืนต้น พืชผัก                      1,592          ไร่ คิดเป็นร้อยละ    3%   ทั้งตำบล

– พื้นที่ป่าไม้                                   1,835           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    4%

– พื้นที่แหล่งน้ำ                                 1,400           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    3%

– พื้นที่ที่อยู่อาศัย                               3,226           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    7%

– พื้นที่สาธารณประโยชน์                      1,134           ไร่ คิดเป็นร้อยละ    2%

– พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           300          ไร่ คิดเป็นร้อยละ    6%

– พื้นที่ป่าสงวน                                7,673           ไร่ คิดเป็นร้อยละ   15%

 

2

          พื้นที่การเกษตร 

หมู่ที่

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

เปอร์เซ็นต์

จำนวนกิโลเมตร

พื้นที่เกษตร (ไร่)

เปอร์เซ็นต์

1

2,475

5

4

1,605

5

2

3,837

8

6

2,975

9

3

2,625

5

4

2,270

6

4

3,256

6

5

2,276

7

5

7,125

14

11

4,353

12

6

5,956

12

10

4,994

14

7

2,906

6

5

2,090

6

8

5,987

12

10

5,219

15

9

3,557

7

6

3,166

9

10

1,250

2

2

1,070

3

11

8,875

18

14

3,055

9

12

2,287

5

4

3,055

5

รวม

50,136

100

80.22

1,795

100

 

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม    จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านไร่ใต้

หมู่ที่  2  บ้านไร่เหนือ

หมู่ที่  3  บ้านสหกรณ์

หมู่ที่  4  บ้านทรงธรรม

หมู่ที่  5  บ้านคลองลึก

หมู่ที่  6  บ้านวังน้ำเย็น

หมู่ที่  7  บ้านไทรย้อย

หมู่ที่  8  บ้านสักหลวงพัฒนา

หมู่ที่  9  บ้านคลองโป่ง

หมู่ที่  10 บ้านใหม่เจริญสุข

หมู่ที่  11 บ้านห้วยกลุ่ม

หมู่ที่  12 บ้านสหธรรมพัฒนา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม

          (ปัจจุบันเป็น อบต.ขนาดกลาง  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551)

ตั้งอยู่เลขที่ 95  หมู่  8 บ้านสักหลวง ติดถนนพหลโยธิน ตำบลทรงธรรม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์  0-5585-1145  โทรสาร  0-5585-1145

                    3

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน   90%  และที่ราบลุ่ม  10%  ตลอดแนวแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก  ประกอบด้วย   เขากิ่วขมิ้น  เขากิ่วยาง  และเขาตองควง  และมีคลองธรรมชาติไหลผ่าน คือ  คลองปลาก้าง คลองลึก   คลองวังดำน้ำ   คลองวังน้ำเย็น   คลองคล้า   และแม่น้ำปิงไหลผ่าน

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง   บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 44 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์  หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง ฝนทิ้งช่วงประมาณ 1-2 เดือน  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยระหว่าง  140-270 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศมีความแปรปรวน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  10 องศา

1.5 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  รองลงมาเป็นดินลูกรังและดินเหนียว

1.6  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– แม่น้ำ                              จำนวน  1        สาย

– ห้วย/ลำธาร                       จำนวน  7        สาย

– คลอง                               จำนวน  6        สาย

– บึง,หนองน้ำและอื่นๆ              จำนวน 57       แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย                                 จำนวน   15     แห่ง

– บ่อน้ำตื้น                           จำนวน   74     แห่ง

– บ่อโยกบ่อบาดาล                  จำนวน   27      แห่ง

– ประปาหมู่บ้าน                    จำนวน   22     แห่ง

– สระเก็บน้ำ                         จำนวน     5      แห่ง

– อื่นๆ (ระบบน้ำดื่มสะอาด)        จำนวน   15      แห่ง

        1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม มีพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ 11 บ้านห้วยกลุ่ม  และลักษณะของไม้ในเขตตำบลเป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

  4

2. ด้านการเมือง/การปกครอง       

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลทรงธรรมแบ่งเขตการปกครอง 12 หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

1

บ้านไร่ใต้

275

2

บ้านไร่เหนือ

414

3

บ้านสหกรณ์

232

4

บ้านทรงธรรม

314

5

บ้านคลองลึก

238

6

บ้านวังน้ำเย็น

148

7

บ้านไทรย้อย

177

8

บ้านสักหลวงพัฒนา

273

9

บ้านคลองโป่ง

191

10

บ้านใหม่เจริญสุข

124

11

บ้านห้วยกลุ่ม

144

12

บ้านสหธรรมพัฒนา

196

รวม

12 หมู่บ้าน

2,725

 

(ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

–  จำนวนหมู่บ้านในเขต   อบต.   เต็มทั้งหมู่บ้าน   จำนวน   12   หมู่บ้าน

 

2.2 เขตการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรมแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภา อบต.ทรงธรรม

หน่วยเลือกตั้ง

1

บ้านไร่ใต้ นายประชุม พลทิม นายลอก คณาฤทธิ์

ศาลาอเนกประสงค์

      นายชะเอม คำฟู

ประจำหมู่บ้าน

2

บ้านไร่เหนือ นายพรเทพ เกิดสกุลแก้ว นายทรัพย์ กาจักร์

ศาลาวัดราษฎร์

เจริญพร

      นางจิรัชญา แก้วเมือง

3

บ้านสหกรณ์ นายวิรัตน์ มณีวงศ์ นางสาวสมปอง จิ๋วแหยม

ศาลาอเนกประสงค์

ประจำหมู่บ้าน

  นายจำนอง แช่มโชติ

4

บ้านทรงธรรม นายสมคิด กุ่มแก้ว นายไพฑูรย์ บัวพ่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  นายณรงค์ เกตุทรัพย์

บ้านทรงธรรม หมู่ 4

5

บ้านคลองลึก นายวิทยา สาคร นางประสาร พ่วงจาด

ศาลาวัดคลองลึก

  นางติ๋ม ศิริพรม

6

บ้านวังน้ำเย็น นายจรัญ ชมเชย นายอำพร เกิดยอด

ศาลาอเนกประสงค์

  นายประเสริฐ อ่อนเลิศ

ประจำหมู่บ้าน

7

บ้านไทรย้อย นายสมาน หงษ์จุ้ย นายแมน แก้วสุกใส

อาคารอเนกประสงค์

  นายสมบัติ ศิริอริยเมตไตร

ประจำหมู่บ้าน

8

บ้านสักหลวงพัฒนา นายโสภณ คงสมทอง นายอาดูร เกิดผล

ศาลาประชาคม

ประจำหมู่บ้าน

 (กำนัน) นายไพทูล เทียมเพชร

9

บ้านคลองโป่ง นายเวียงชัย ทองอิงค์  นายสม ทองดี

ศาลาอเนกประสงค์

   นายไชยยา เมืองเปลี่ยน

ประจำหมู่บ้าน

10

บ้านใหม่เจริญสุข นายสำรวย แย้มทิพย์ นายวันชัย เย็นอ่อน

ศาลาประชาคม

        นายมานพ ทองบุญโท

ประจำหมู่บ้าน

11

บ้านห้วยกลุ่ม นายสมชาย หาญพล นายจรัล คำฟู

ศาลาเสริมสร้าง

  นายโกศล หาญพล

จริยธรรม

12

บ้านสหธรรมพัฒนา น.ส.อนงค์ ชุนเทียน นายจรูญ คำกมล

อาคารอเนกประสงค์

  นายกานต์ นุชเทียน

ประจำหมู่บ้าน

 

ประชาชนในเขตตำบลทรงธรรมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานตำบล เสนอแนะในกิจกรรมของตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

 

         6

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลทรงธรรมมีประชากรทั้งสิ้น 7,565  คน โดยแยกเป็นชาย 3,674  คน หญิง 3,891  คน  จำนวน 2,694 ครัวเรือน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านไร่ใต้

275

387

397

748

2

บ้านไร่เหนือ

414

577

616

1,193

3

บ้านสหกรณ์

232

237

244

481

4

บ้านทรงธรรม

314

406

429

835

5

บ้านคลองลึก

238

305

323

628

6

บ้านวังน้ำเย็น

148

202

189

391

7

บ้านไทรย้อย

177

261

302

563

8

บ้านสักหลวงพัฒนา

273

301

353

654

9

บ้านคลองโป่ง

191

307

288

595

10

บ้านใหม่เจริญสุข

124

207

206

413

11

บ้านห้วยกลุ่ม

144

228

228

456

12

บ้านสหธรรมพัฒนา

196

263

313

576

รวม

12 หมู่บ้าน

2,725

3,681

3,888

7,569

 

(ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

3.2 จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

 

ช่วงอายุ

ปี 2559

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

ร้อยละ

น้อยกว่า 1 ปี

1 – 6 ปี

7 – 12 ปี

13 -17 ปี

18 – 60 ปี

61 ปีขึ้นไป

(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

49

265

251

214

2,444

455

28

251

273

213

2,557

546

77

516

524

427

5,001

1,001

1.02

6.84

6.94

5.66

66.27

13.27

รวม

3,678

3,868

7,546

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา               จำนวน     4   แห่ง

– โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร                 มีนักเรียน        130     คน

– โรงเรียนบ้านไทรย้อย                       มีนักเรียน         50      คน