การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ