สภาพสังคม

สภาพทางสังคม

ตำบลทรงธรรมแบ่งเขตการปกครอง 12 หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

1

บ้านไร่ใต้

275

2

บ้านไร่เหนือ

414

3

บ้านสหกรณ์

232

4

บ้านทรงธรรม

314

5

บ้านคลองลึก

238

6

บ้านวังน้ำเย็น

148

7

บ้านไทรย้อย

177

8

บ้านสักหลวงพัฒนา

273

9

บ้านคลองโป่ง

191

10

บ้านใหม่เจริญสุข

124

11

บ้านห้วยกลุ่ม

144

12

บ้านสหธรรมพัฒนา

196

รวม

12 หมู่บ้าน

2,725

 

(ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

–  จำนวนหมู่บ้านในเขต   อบต.   เต็มทั้งหมู่บ้าน   จำนวน   12   หมู่บ้าน

 

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา               จำนวน     4   แห่ง

– โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร                 มีนักเรียน        130     คน

– โรงเรียนบ้านไทรย้อย                       มีนักเรียน         50      คน