มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ